NaLekko.pl - Catering Dietetyczny Płońsk | Regulamin
15874
page-template-default,page,page-id-15874,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

REGULAMIN Cateringu nalekko

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Cateringu NaLekko;
 2. NaLekko– jednoosobowa działalność gospodarcza Red Point Górecki Hubert z siedzibą przy ulicy Szkolnej, 09-100 Płońsk,  NIP 567-100-35-02, REGON 130210716;
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 4. Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a nalekko, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 5. Zestaw dietetyczny NaLekko– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
 6. Usługi NaLekko – przygotowanie Zestawów dietetycznych NaLekko, ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie www.nalekko.pl;
 7. Serwis www.nalekko.pl– strona internetowa umieszczona pod adresem: nalekko.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której NaLekko oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług NaLekko.

Właścicielem i administratorem Serwisu www.nalekko.pl jest NaLekko.

USŁUGi na lekko

Usługi NaLekko obejmują:

 • przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych NaLekko; Każdy Zestaw Dietetyczny NaLekko zawiera pięć posiłków, w których skład wchodzi: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
 •  dostawę Zestawów dietetycznych NaLekko na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw NaLekko, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie www.nalekko.pl;

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG NALEKKO

 

 • Klient składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką klient zawiera z NaLekko.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta.
 • Klient oświadcza, iż w dniu złożenia zamówienia ma ukończone 18 lat.
 • W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 • W celu prawidłowego wykonania usługi, klient zobowiązany jest wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy) bądź udzielić tych informacji przy składaniu zamówienia drogą telefoniczną.
 • Każdorazowo przy zmianie danych osobowych i adresowych klient jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji tych danych w systemie.
 • Dostawy diet odbywają się w godzinach 16:00 – 24:00 wieczorem dnia poprzedzającego dzień konsumpcji diety. Diety dostarczane są na 7 dni w tygodniu, dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku. Diety na niedziele dostarczane są w piątek.
 • NaLekko zastrzega sobie możliwość zmiany daty oraz godziny dostawy po ówczesnym poinformowaniu klienta.
 • Korzystanie z usług NaLekko jest odpłatne, ceny zgodne z cennikami zamieszczonymi na stronie nalekko.pl
 • Istnieje możliwość zapłaty: przelewem , poprzez system płatności PayU lub gotówką. W przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.
 • Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy  zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 • W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania wszelkich modyfikacji jest poinformowanie telefonicznie o zmianach NaLekko do godziny 18.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą.
 • W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. NaLekko przechowuje i chroni dane Klientów z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
 2. Red Point Górecki Hubert z siedzibą przy ulicy Szkolnej 2, 09-100 Płońsk, NIP 567-100-35-02, REGON 130210716 jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby.
 3. Świadczenie usług przez NaLekko obejmuje następujące działania: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
 4. NaLekko przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe, oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.nalekko.pl .
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez NaLekko w celu:
 •  wykonania Umowy na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne NaLekko – przez okres na jaki został zamówiony zestaw;
 •  zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka NaLekko (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • marketingu własnych produktów lub usług NaLekko, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez NaLekko marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 • rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych NaLekko, podmiotom z którymi NaLekko współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom.

Klientowi przysługuje prawo do żądania:

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) lub art.9 ust. 2 lit.a) Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit.e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego.

Prawo do sprzeciwu dot. Marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na Adres Administratora.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych NaLekko, podmiotom z którymi NaLekko współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.